Laboral

Laboral

  • Assessorament a àrees laborals i de Seguretat Social.
  • Consultes verbals sobre aquests temes.
  • Control de venciments de contractes, edats, antiguitats, etc.
  • Formalització de rebuts de salaris (un cada mes).
  • Formalització de documents de cotització a la S.S. (TC.1 y TC.2) (un cada mes).
  • Consulta i presentació d'informes mèdics i d'accident de treball a la Seg.Social.
  • Càlcul del percentatge corresponent a l'IRPF de cada treballador i confecció del model 111 trimestral.
  • Confecció del model 190 corresponent al resum anual de les retencions practicades a tots els treballadors al llarg de l'any relatives a l'IRPF.
  • Confecció de pagues extraordinàries.
  • Calendari i horari laboral, formalització (un cada any i per centre de treball).