Fiscal

Fiscal

  • Assessorament fiscal, que comprèn l'estudi i preparació de tota la problemàtica fiscal, declaració d'Impost sobre Societats, pagaments a compte si escau, llibres de registre obligatoris i possibles intervencions davant l'Administració, excloent inspeccions.
  • Compareixença davant l'Administració Tributària per atendre els requeriments que es notifiquin sempre que no suposi l'inici d'una actuació de comprovació o inspecció.
  • Comunicació de les novetats i modificacions tributàries.
  • Declaració de renda (IRPF) de/ls Administrador/s