Comptable

Comptable

  • Preparació d'estats financers i llibres oficials de comptabilitat. Redacció i preparació dels comptes anuals a presentar en el Registre Mercantil.
  • Tabulació de tots els documents de caràcter econòmic que tenguin transcendència comptable i que per tant s'hagin de registrar.
  • Elaboració dels comptes anuals i els estats financers necessaris per a la seva presentació en el Registre Mercantil.